Ansökan om bistånd enligt SOL och begäran enligt LSS

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen
Här ansöker du om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.


Begäran om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Här begär du insatser enligt LSS. För att få insatser enligt denna lag ska man tillhöra personkretsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

LSS gäller för personer med
- utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

Läs mer om olika bistånd enligt SoL.
Läs mer om olika insatser enligt LSS.