Ansökan om bistånd enligt SOL och begäran enligt LSS

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen
Här ansöker du om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende.


Begäran om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Här begär du insatser enligt LSS. För att få insatser enligt denna lag ska man tillhöra personkretsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

LSS gäller för personer med
- utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

Läs mer om olika bistånd enligt SoL.
Läs mer om olika insatser enligt LSS.