Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning enligt artikel 6.2 i förordning EG nr 852/2004. De fysiska eller juridiska personer som driver ett livsmedelsföretag är ansvariga för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och de är skyldiga att se till att deras verksamhet registreras hos behörig myndighet. För animalieanläggningar krävs oftast godkännande. Ett livsmedelsföretag kan vara privat eller offentligt, med eller utan vinstsyfte. Det bedriver verksamhet som hör till något led i produktions-, bearbetnings- eller distributionskedjan av livsmedel. Verksamheten ska ha viss grad av organisation eller kontinuitet.

Handläggning av ärendet
Verksamheten får starta tidigast två veckor efter att anmälan har kommit in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller när du tagit emot beslut om registreringen. Om du har en mobil anläggning får du inte starta verksamheten förrän du fått beslutet.

Egenkontroll
Alla verksamheter ska ha ett system för egenkontroll som är anpassat till verksamheten. När Miljö- och hälsoskyddsnämndens representant kommer på kontroll ska ansvarig för verksamheten kunna berätta hur egenkontrollerna utförs.

Avgift
Du får betala en avgift för registrering enligt en taxa som Kommunfullmäktige har beslutat om. Avgiften är för närvarande 894 kronor

Andra tillstånd
Du kan behöva ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret, begära tillstånd av Polisen, serveringstillstånd hos Arbete och välfärd, boka torgplats hos Tekniska förvaltningen.